DARLYN

DARLYN
PEDIGREE
BRISTOL GOLDENS DARLYN ( CAMPEÃ FILHOTE )
Nasc.:04 / 04 / 2016
Pai:GOLDEN SUNSET'S VOLPONI LEO
Mãe:PERFECT GOLDEN SUN DANCE
Avô paterno:PERFECT GOLDEN CHIP
Avó paterna:RAQUEL DANTE
Avô materno:PERFECT GOLDEN GRUMP
Avó materna:SOUTH ISLAND`S GIVE A LITTLE BIT
Criador:CLAUDIO ABREU
Proprietário:CLAUDIO ABREU
K9:http://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=799081
golden retriever no brasil golden retriever in brazil golden retriever en brasil facebook fone instagran